شیوه کاربری

 

کشور را انتخاب کنید که میخواهید پول بفرستید و چه مقدار میخواهید ارسال نماید. شما می توانید هزینه و نرخ ارز تضمین شده را واضح تماشا کنید

 

با تایپ کردن جزئیات اصلی خود مانند نام، آدرس، شماره تلفن و کشور، وصول کننده را اضافه کنید. دفعه بعد که ارسال را ایجاد کنید می توانید شخص را در وصول کننده های قبلی پیدا کنید

 

مابااستفاده از ویزا و مسترکارت ، دبت و کریدت کارت ونیز پرداخت های مستقیم بانکی انتقال انجام می دهیم

هنگام ارسال و دریافت پول٬شما و وصول کننده اطلاع دریافت می نماید

LIKE OUR
FACEBOOK PAGE

Watch our working activities