انتقال پول آنلاین - ارسال پول به عزیزان تان | نظریات و انتقادات | Transfer Galaxy

نظریات و انتقادات

در Transfer Galaxy ما به نظریات مشتریان خود توجه خاص میدهیم چون ما همیشه تلاش میکنیم تا خدمات خودرا بهتر سازیم. ما خیلی خوش داریم تا بفهمیم که نظریات شما در رابطه به خدمات ما چه است. اگر شما نا راضی احساس دارید و آیا اگر شما احساس دارید که مشکل درپیش افتاده٫ پس ما شما را تشویق میکنیم تا شما با ما نظریات و انتقادات خودرا شریک سازید و ما را اجازه دهید تا ما قادر به بهتر بودن خدمات خود سعی کنیم.
اگر کدام انتقاد دارید شما میتوانید با بخش خدمات مشتریان ما به تماس شوید. شماره های داخلی وفارم تماس اینجا بدرست شما قرار دارد. ما تلاش خواهیم کرد تا به حل هریک مشکل شما برسیم٫ وبیشتر اعضای تیم خدمات مشتریان ما شما را رهنمای فنی خواهد کرد.
بعضی از اوقات ما باید برای حل مشکلات شما به طریقه بهتر آن باید موضوع را بیشتر بررسی کنیم٫ و بعضی از اوقات مدت ۱۵ روز های رسمی طول میکشد تا مشکل شما حل شود. در صورت تقاضا می توانیم برای شما جزیات بیشتر به شکل تحریری هم ارایئه کنیم.
اگر شما نارضایتی در رابطه به حل و یا تصمیم ما که گرفته شده دارید٫ شما میتوانید عریضه خودرا به مامور انتقادات و یا میتوانید برای برسی بیشتر به اینجا مراجعه کنیید. هر چه بهتر شما با ما موضوع خود را با جزیات کامل اش شفافتر بیان کنید همان قدر ما بهتر و سریعتر میتوانیم به موضوع شما برسیم.
اگر شما میخواهید به مامور انتقادات ما بنویسید٫ ادرس آنها در ذیل ذکر است:


TransferGalaxy AB
Attn. Complaints Officer, Khalid Qassim
Osmundgatan 12
703 83 Örebro
Sweden


Transfer Galaxy تلاش دارد تا هر نوع انتقادات شما را حل سازد. اگر شما احساس دارید که به مشکل شما به طریقه صحیح آن رسیدگی نشده٫ پس شما می توانید این موضوع را با هیت ملی سوئیدن برای اختلافات مشتریان (ARN) در جریان بگزاید٫ و یا در یک محکمه رسمی برای برسی. شما میتوانید از طریق این ویبسایت برای مشخص ساختن مرجع هیت برسی انتقادات در کشور خود معلومات یابید.
شما میتوانید برای معلومات بیشتر در رابطه به درج عریضه انتقاد خویش Konsumenternas Bank- och Finansbyrå و خدمات مشاوره مشتریان محلی خود به تماس شوید.