Användarvillkor: Bjud in en vän

 

Dessa användarvillkor (”Villkoren”) reglerar deltagande i Transfer Galaxys program Bjud in en vän (”Inbjudningsprogrammet”).

Inbjudningsprogrammet finansieras, marknadsförs och administreras av Transfer Galaxy AB, org. nr. 556978-4464, ett aktiebolag med huvudkontor på Osmundgatan 12, 703 83 Örebro, Sverige, som bildats i enlighet med svensk lag (”Transfer Galaxy”), en digital penningöverföringstjänst som gör det möjligt för kunder att skicka pengar till sina nära och kära från en dator, surfplatta eller smarttelefon.

Genom att delta i Inbjudningsprogrammet bekräftar du att du godkänner dessa Villkor och förbinder dig att följa dem. Läs Villkoren noga och kontakta oss om du har några frågor.

Notera att originalversionen av dessa Villkor har upprättats på det engelska språket. Versioner av Villkoren och andra riktlinjer på andra språk, såsom svenska i detta fall, tillhandahålls endast för din bekvämlighet och i händelse av motsägelser eller skiljaktigheter ska den engelska versionen gälla.

1.     Deltagande i Inbjudningsprogrammet

Du måste vara kund hos Transfer Galaxy för att kunna delta i Inbjudningsprogrammet. Du kan delta i Inbjudningsprogrammet genom att dela en unik inbjudningslänk som tillhandahålls av Transfer Galaxy (”Inbjudningslänken”), och därmed agera som Inbjudare.

Inbjudningslänken kan delas med dina vänner, familjemedlemmar eller personer som du har en tidigare relation till (”Vännen”) på ett sätt som är lämpligt och brukligt för personlig kommunikation. Du måste se till att du har Vännens medgivande till att skicka Inbjudningslänken.

 2.     Rabatt

En rabatt på en överföring (”Rabatten”) är en rabatt som ges av Transfer Galaxy till Inbjudaren och Vännen i enlighet med punkt 3 och som kan läggas till en överföring av ett fastställt minimibelopp såsom anges i punkt 4.

Inbjudaren kan få tillgång till maximalt tio (10) Rabatter. Vännen kan endast få tillgång till en Rabatt. Detta hindrar inte Vännen från att välja att delta i Inbjudningsprogrammet för att få tillgång till Rabatter som Inbjudare.

Rabattens värde är 250 SEK (eller motsvarande i DKK/GBP/EUR/NOK). Rabatten kan inte överlåtas och är giltig i tolv (12) månader från det datum då den gjordes tillgänglig inom ramen för Tjänsten (enligt definition i våra Allmänna villkor).

3.     Tillgång till Rabatten

Inbjudaren kan få tillgång till Rabatten en gång för varje Vän om följande villkor uppfylls:

 • Vännen genomför en registrering hos Transfer Galaxy genom att följa Inbjudningslänken; och
 • Vännen utför en överföring om minst 500 SEK (eller motsvarande i DKK/GBP/EUR/NOK) inom tolv (12) månader från det datum då Vännen genomförde registreringen.
 • Vännen kan få tillgång till Rabatten efter att ha genomfört registrering hos Transfer Galaxy genom att följa Inbjudningslänken-
 • För att undanröja alla tvivel ska sägas att Vännen måste få tillgång till Transfer Galaxys service och genomföra registreringen direkt från Inbjudningslänken. Registreringen anses genomförd när Vännens identitet har verifierats av Transfer Galaxy.

Överföringen anses utförd om beloppet som skickats av Vännen (i) har krediterats på mottagarens mobila plånbok eller bankkonto, eller (ii) har hämtats ut av mottagaren vid en upphämtningsplats för kontanter samt (iii) inte har avvisats eller återbetalats till Inbjudarens betalningsmetod.

4.     Inlösen av Rabatten

Inbjudaren och Vännen kan endast lägga till en Rabatt per överföring av ett fastställt minimibelopp som anges nedan.

Inbjudaren kan lägga till Rabatten till en överföring på minst 1 000 SEK (eller motsvarande i DKK/GBP/EUR/NOK). Vännen kan lägga till Rabatten till en överföring på minst 500 SEK (eller motsvarande i DKK/GBP/EUR/NOK).

Alla överföringar som görs inom ramen för Inbjudningsprogrammet omfattas av avgifter enligt vad som anges i våra Allmänna villkor.

5.     Förbjuden användning

Du får endast använda Inbjudningsprogrammet i god tro och för lagliga ändamål. Du får inte:

 • bjuda in en befintlig kund till Transfer Galaxy;
 • bjuda in dig själv genom att skapa dubbla konton;
 • bjuda in andra som har skapat dubbla konton;
 • bjuda in fiktiva personer;
 • göra överföringar till dig själv eller Vännen eller uppmuntra Vännen att göra överföringar till dig;
 • göra överföringar som inte är äkta;
 • bjuda in personer som inte har någon verklig avsikt att använda vår tjänst och som registrerar sig endast med syftet att få tillgång till Rabatten;
 • sprida någon form av oönskad eller otillåten reklam eller marknadsföringsmaterial eller någon annan form av liknande erbjudanden (spam);
 • sprida någon form av reklam via pay-per-click (”betala per klick”) eller andra betalda eller automatiserade tjänster för att hitta potentiella kunder eller bedriva någon form av liknande verksamhet, inklusive verksamhet som kan skada Transfer Galaxys varumärke, goodwill eller anseende; eller
 • använda Inbjudningsprogrammet: (i) på något sätt som strider mot eventuella tillämpliga lokala, nationella eller internationella lagar eller bestämmelser; (ii) på något sätt som är olagligt eller bedrägligt eller som har en olaglig eller bedräglig avsikt eller verkan; eller (iii) på något sätt som strider mot våra Allmänna villkor.

6.     Missbruk av Inbjudningsprogrammet

Transfer Galaxy har rätt att vägra utfärda Rabatten eller att avbryta Inbjudningsprogrammet utan förvarning om Transfer Galaxy misstänker, enligt eget omdöme, att du eller Vännen inte har använt Inbjudningsprogrammet i god tro eller har brutit mot dessa Villkor. Vidare kan Transfer Galaxy komma att vidta sådana åtgärder som vi anser lämpliga, inklusive (men inte begränsat till) att stänga av eller begränsa ditt konto/dina konton eller säga upp vårt avtal i enlighet med våra Allmänna villkor.

7.     Dataskydd

Som personuppgiftsansvarig behandlar Transfer Galaxy dina personuppgifter för att möjliggöra ditt deltagande i Inbjudningsprogrammet och för att följa våra rättsliga skyldigheter som uppkommer i samband med Inbjudningsprogrammet. För detaljerad information om vår behandling av personuppgifter, se vår Integritetspolicy eller kontakta vårt supportteam.

8.     Ansvarsbegränsning

Transfer Galaxy medger inget ansvar för förlust eller skada som du har åsamkats som en följd av ditt deltagande i Inbjudningsprogrammet eller användning av Rabatten, inklusive (men inte begränsat till) förlust på grund av följande:

 • avbrytande eller annullering av Inbjudningsprogrammet, eller dröjsmål med att informera dig om din rätt till Rabatten;
 • ändringar, obehörig åtkomst, skada, försenad eller utebliven leverans av meddelanden, godkännanden, förfrågningar eller andra dokument med anknytning till Inbjudningsprogrammet; eller
 • åtgärder eller försummelser av tredjepartsleverantör.

Inbjudaren är ansvarig för samtliga skatter och avgifter som åläggs Inbjudaren på grund av deltagande i Inbjudningsprogrammet. Transfer Galaxy kommer inte att ersätta kostnader som har att göra med skattefordringar eller andra kostnader som åsamkats Inbjudaren på grund av dennes deltagande. Om Transfer Galaxy skulle bli skyldiga att betala skatter eller avgifter som har att göra med Inbjudarens deltagande i Inbjudningsprogrammet så ska Inbjudaren ersätta Transfer Galaxy för alla sådana skatter eller avgifter. 

9.     Ändringar av Inbjudningsprogrammet

Transfer Galaxy förbehåller sig rätten att:

 • ändra Villkoren när som helst utan förvarning; och
 • avsluta Inbjudningsprogrammet när som helst utan förvarning. Efter att Inbjudningsprogrammet har avslutats kommer Transfer Galaxy inte vara skyldiga att utfärda några Rabatter.

10.  Tillämplig lag

Svensk lag ska tillämpas på dessa Villkor (såvida inte tvingande lag till förmån för Inbjudaren gäller).

___________________________

30 november 2021, Örebro, Sverige (version 1.0)