Användarvillkor

Datum: 07 Dec2017, örebro, Sverige

Denna webbplats ("webbplatsen") ägs av TRANFERGALAXY AB ("TRANSFERGALAXY AB", "TGAB"), en online penningöverföring tjänst. Följande avtal ("avtalet") beskriver hur du kan använda denna webbplats och de tillgängliga tjänster ("Tjänster"). "Webbplatsen" per definition för detta avtal omfattar vår tjänster som är tillgängliga via internet/webbåtkomst, mobila och smartatelefoner, surfplattor eller någon annan teknik som gör det möjligt att få tillgång till tjänsten, som existerar nu eller i framtiden.

I hela användaravtalet används begreppet "TRANSFERGALAXY (TGAB)", "vi", "oss" och "vår" avser TRANSFERGALAXY AB, tillsammans med dess anställda, konsulter, chefer, efterträdare, dotterbolag, tjänsteleverantörer, och innehavare. TRANSFERGALAXY AB är ett svensk företag med organisationsnummer 556978-4464, med säte på Poesigatan 19 J 703 71, Örebro, Sverige.

Termerna "du" och "din" avser användare av tjänsten, vare sig i sin egenskap av avsändare, mottagare, eller besökare till våra webbplatser.

Genom din användning av denna webbplats och våra tjänster samtycker du med och accepterar följande villkor, annars vänligen använd inte webbplatsen.

1. DEFINITIONER

I dessa användarvillkor, skall nedanstående termer ha följande betydelse:

"Betaltjänst" avser genomförandet av en betalningstransaktion via överföring av likvida medel från en betalare till en betalningsmottagare.means intends on implementing a money transaction operation through transfer of liquid funds from a payer to a payee.

"Betalningstransaktion" överföring av likvida medel vilken initierats av betalaren för överföring till av betalaren angiven betalningsmottagare.

"Betalare" en person som godkänts som kund hos TransferGalaxy AB (TGAB) och som initierar, godkänner och betalar för en betalningstransaktion till en betalningsmottagare.

"Betalningsmottagare" person som är den avsedda, designerade mottagaren av en betalningstransaktion med likvida medel.

"Betalningsorder" varje instruktion som en betalare eller betalningsmottagare ger TGAB avseende genomförande av en betalningstransaktion.

"Prislista" TGAB:s vid var tidpunkt gällande prislista som återfinns på TGAB:s hemsida.

"Produktvillkor" vid var tid gällande villkor för en specifik betaltjänst.

2. OMFATTNING

Dessa allmänna villkor är tillämpliga för betalningstransaktioner som sker genom TGAB:s betaltjänstverksamhet.

3. MEDDELANDEN & SPRÅK

Avtalsvillkor och information tillhandahålls på engelska eller svenska. Även kommunikation mellan TGAB och kunden sker på svenska. Kunden har inte rätt att ensidigt, och utan TGAB:s medgivande, under avtalstiden ändra det/de medel som för närvarande används för kommunikation, dvs. det sätt på vilket kommunikationen mellan kunden och TGAB sker på. TGAB uppdaterar uppgifter från officiella register.

Kund ska vid följande tillfällen omedelbart underrätta TGAB:

1. Om kund har utlandsadress eller skyddad adress och en adressändring sker
2. Om kund byter skatterättslig hemvist; och
3. Vid namnändring.

Om kunden har skatterättslig hemvist utanför Sverige ska kunden meddela TGAB sitt utländska skatteregistreringsnummer. Ovan nämnda meddelanden ska lämnas skriftligen till TGAB. Om TGAB har sänt meddelande till kunden i rekommenderat brev eller vanligt brev till den adress som är angiven på ansökan eller på annat sätt är känd för TGAB ska meddelandet anses ha kommit kunden tillhanda senast på den sjunde dagen efter att det avsänts. Meddelande som sänts med hjälp av fax, Internet eller annan elektronisk kommunikation till angiven elektronisk adress eller telefonnummer, ska anses ha kommit kunden tillhanda vid avsändandet.

Meddelande från kunden till TGAB ska ställas till TGAB enligt uppgifterna i punkt 1 såvida företaget
inte begärt svar till annan adress. Meddelande från kunden till TGAB på annat sätt än via brev, får endast ske om företaget antingen i förväg eller genom att besvara meddelandet godkänt detta. TGAB förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande till kunden omedelbart införa säkerhetsförändringar. Kunden har inte rätt till ersättning för eventuell skada vid nämnd åtgärd. TGAB äger rätt att spela in eller på annat sätt dokumentera kundens kommunikation med TGAB.

Kunden har under avtalsförhållandet med TGAB alltid rätt att på begäran erhålla Avtalets villkor samt den information som det stadgas om i 4 kap. 10 § lagen om betaltjänster. I annat fall, eller om kunden särskilt begär det, skickas villkoren istället per post i enlighet medovan. TGAB har rätt att ta ut en administrativ avgift enligt Prislista vid det fall att kund begär ytterligare information än vad som stadgas i lagen om betaltjänster.

4. KUNDENS ANSVAR I ANKNYTNING TILL BETALTJÄNSTERNA

Kunden ansvarar för att följa TGAB:s vid var tid gällande villkor och tillämplig lagstiftning samt de specifika anvisningar som ges i samband med specifik Betaltjänst.

Företagets Allmänna Villkor gäller alltid mellan företaget och kunden vid nyttjande av företagets betaltjänster. För att en betalningsorder ska genomföras krävs att kunden lämnar information i betalningsordern enligt
produktvillkor eller de anvisningar TGAB lämnar till kunden i samband med att betalningsordern lämnas.

Generellt gäller dock att kunden alltid måste lämna uppgift om betalningsmottagarens upphämtningsställe eller motsvarande information liksom information som gör det möjligt för betalningsmottagaren att identifiera och ta emot betalningstransaktionens likvida medel.

5. GODKÄNNANDE AV BETALNINGSTRANSAKTION

Ett godkännande till att genomföra en betalningstransaktion till eller från kontot via TGAB:s hemsida ska
lämnas på särskilt formulär eller på annat sätt som TGAB och kunden kommer överens om. Kunden ska, innan TGAB är skyldig att utföra betalningstransaktionen, styrka sin identitet. Godkännande till betalningstransaktioner som sker på annat sätt, ska godkännas på det sätt som framgår av produktvillkoren beträffande den betaltjänst via vilken betalningsordern lämnas eller av andra anvisningar som TGAB lämnar i samband med att betaltjänsten utförs.

6. ÅTERKALLELSE AV BETALNINGSTRANSAKTION

Sedan TGAB i meddelande har bekräftat mottagande av betalningsorder har Kunden inte rätt att återkalla den
betalningsorder som avser den betalningstransaktionen.

 

7. TIDPUNKT FÖR MOTTAGANDE AV BETALNINGSORDER, MAXIMAL GENOMFÖRANDETID SAMT BRYTTIDPUNKT

TGAB ska, när kunden lämnar en betalningsorder via TGAB:s hemsida, anses ha tagit emot betalningsordern när TGAB har mottagit godkännande, enligt p. 5 eller vid den senare tidpunkt som TGAB informerar om när godkännandet lämnas till TGAB av kunden. Om tidpunkten för mottagande inte är en bankdag för TGAB ska betalningsordern anses ha tagits emot under nästföljande bankdag.

Om inte annat stadgas i produktvillkoren använder sig TGAB av en bryttidpunkt vid kl. 16.30 varje
bankdag vilket innebär att en betalningsorder som tas emot från kunden efter bryttidpunkten
anses ha tagits emot nästkommande bankdag. Den maximala genomförandetiden för en betalningsorder som TGAB mottagit enligt ovan innebär att medlen görs tillgängliga hos betalningsmottagarens betaltjänstleverantörs konto för upphämtning senast nästkommande bankdag.

8. KUNDENS RÄTT TILL ERSÄTTNING

Kunden har rätt till ersättning för avgifter som förorsakats denne på grund av att en betalningstransaktion inte genomförts eller genomförts bristfälligt, dock under förutsättning att TGAB ansvarar för att betalningstransaktionen inte genomförts eller genomförts bristfälligt.

På TGAB:s begäran ska kunden kunna visa att förutsättningarna för återbetalning är uppfyllda. Rätt till återbetalning föreligger dock inte om skillnaden avseende beloppet beror på att valutaväxlingskurs och den referensväxelkurs som parterna tidigare avtalat om använts. 

Begäran om återbetalning av en godkänd betalningstransaktion ska göras inom sju (7) dagar från
den dag då beloppet debiterades kontot. TGAB ska inom tio (10) bankdagar från mottagandet av
begäran återbetala hela beloppet eller ange skäl för att vägra återbetalning med uppgift om vart
Kunden kan hänskjuta ärendet.

9. KUNDENS SKYLDIGHET ATT MEDDELA OM FELAKTIGA ELLER OBEHÖRIGA BETALNINGSTRANSAKTIONER

Kunden skall omedelbart ta del av och granska den information om genomförda betalningstransaktioner som görs tillgänglig för kunden av TGAB i utdrag av transaktionshistorik eller på kvitto som kunden får med sig efter enstaka betalningstransaktioner. Om kunden nekar till att ha lämnat sitt medgivande till en genomförd betalningstransaktion eller hävdar att betalningstransaktionen inte genomförts på korrekt sätt, ska kunden på TGAB:s begäran medverka till att TGAB kan identifiera betalningstransaktionen samt genomföra nödvändig utredning av den av kunden påstått icke godkända och genomförda betalningstransaktionen.

Kunden ska utan onödigt dröjsmål från det att kunden får kännedom om icke godkända eller felaktigt utförda betalningstransaktioner och senast tretton (13) månader efter debiteringsdagen, underrätta TGAB härom och begära rättelse igenom att göra en reklamation. Vid för sen reklamation får kunden inte åberopa felet mot TGAB och kunden ansvarar då för hela beloppet. Kunden är skyldig att vid reklamation lämna de uppgifter som TGAB behöver för sin utredning. Vid reklamation av obehörig betalningstransaktion ska kunden på TGAB:s begäran bifoga polisanmälan.

10. BOLAGETS ANSVAR FÖR GENOMFÖRANDET AV EN BETALNINGSORDER

Kunden ansvarar för att de uppgifter som lämnats i betalningsordern är tillräckliga och korrekta.
TGAB ansvarar då för att information överförs till betalningsmottagarens upphämtningsställe och för att beloppet där görs tillgängligt för upphämtning. Om förutsättningarna i första meningen är uppfyllda och beloppet ändå inte överförts till betalningsmottagarens upphämtningsställe eller betalningstransaktionen på annat sätt genomförts bristfälligt och kunden reklamerat enligt p. 17, ska TGAB, på lämpligt sätt och utan onödigt dröjsmål återbetala beloppet som om den bristfälligt genomförda transaktionen inte hade ägt rum samt
meddela kunden att transaktionen inte genomförts och, om möjligt, skälen härför.

Har kunden lämnat felaktiga uppgifter (t.ex. felaktiga uppgifter om betalningsmottagaren) är TGAB inte ansvarig. TGAB ska i sådana fall, på kundens begäran, vidta skäliga åtgärder för att få tillbaka de medel som betalningen avsåg. För denna tjänst debiterar TGAB en administrativ avgift enligt gällande Prislista. TGAB ska kreditera kundens betalkonto så snart som möjligt efter att TGAB mottagit medlen. Innan överföring utförs kommer de eventuella avgifter som framgår av avtal och TGAB:s gällande Prislista att tas ut. Kunden har rätt till ersättning för avgifter och ränta som förorsakats denne på grund av att en betalningstransaktion inte genomförts eller genomförts bristfälligt och detta inte beror på kunden.

11. ÄNDRING AV VILLKOR OCH UTBUD AV BETALTJÄNSTER

TGAB meddelar om ändringar i avtalet samt övrig information som det stadgas om i 4 kap. 10 § lagen om betaltjänster minst två (2) månader innan ändringarna börjar tillämpas. Kunden anses ha godkänt sådan ändring om kunden inte före den dag då ändringen föreslås träda i kraft underrättar TGAB om att kunden inte godkänner den.

TGAB har rätt att säga upp avtalet skriftligen med en uppsägningstid om minst två (2) månader.

Kunden har rätt att omedelbart och avgiftsfritt säga upp avtalet före den dag då ändringarna föreslås bli tillämpliga. Ändringar av växelkurser tillämpas dock omedelbart och utan underrättelse till kunden.
TGAB har rätt att ändra och uppdatera de betaltjänster som TGAB vid var tid erbjuder. Uppdaterad
information erhålles från TGAB:s butiker eller hemsida.

12. UPPSÄGNING OCH AVTALSTID

Avtalet gäller från det att avtalet, enligt produktvillkoren, träffats och gäller tills vidare om inte annat stadgas i produktvillkoren. När avtalet upphör under löpande giltighetstid på grund av uppsägning eller av annan anledning, upphör samtidigt rätten att använda betaltjänsten för nya betalningar. Kunden har rätt att när som helst med omedelbar verkan säga upp avtalet. Uppsägningen skall göras skriftligt till TGAB enligt punkt 2 ovan.

TGAB får dock säga upp avtalet med omedelbar verkan om kunden har gjort sig skyldig till ett väsentligt avtalsbrott/ åsidosatt avtalets villkor eller andra instruktioner eller överenskommelser som gäller för betaltjänsterna. TGAB får även säga upp avtalet med omedelbar verkan om kund avlider, försätts i konkurs eller om förvaltare förordnas enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken (1949:381).

13. ÖVERLÅTELSE AV AVTAL

TGAB har rätt att till annan överlåta samtliga eller delar av sina rättigheter och skyldigheter enligt avtalet. TGAB har även rätt att anlita underleverantörer för att fullgöra sina skyldigheter. Kunden har inte rätt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt avtalet.

14. PRISER, SKATTER, AVGIFTER OCH KOSTNADER

För information om priser och avgifter hänvisas till vid var tid gällande Prislista. Därutöver kan skatter, avgifter eller kostnader som inte påförs av TGAB tillkomma.

15. ANSVARSBEGRÄNSNING (FORCE MAJEURE)

För genomförande av betaltjänster gäller att TGAB inte ansvarar i fall av osedvanliga eller oförutsägbara omständigheter som TGAB inte har något inflytande över och vars konsekvenser hade varit omöjliga för TGAB att avvärja trots alla ansträngningar. Ansvar för genomförande av betaltjänster enligt detta stycke inträder inte heller då TGAB eller den TGAB anlitat handlar i enlighet med svensk lag eller unionsrätt.

16. INFORMATION ENLIGT PERSONUPPGIFTSLAGEN (PUL)

TGAB behandlar de personuppgifter som lämnas i samband med ansökan/ intresseanmälan/ avtal eller som i övrigt registreras i samband med administration av ett avtal samt för åtgärd som har begärts innan eller efter att ett avtal träffats.

Detta inkluderar även uppgifter om kontakter mellan kunden och TGAB (t.ex. noteringar av frågor och klagomål) samt uppgifter om eventuella andra företrädare för kunden och hur avtalet fullgörs. I syfte att upprätthålla en god kund- och registervård kan TGAB komma att komplettera personuppgifterna genom inhämtning från privata och offentliga register, t.ex. uppdatering av adressuppgifter med hjälp av det statliga personadressregistret SPAR.

Ändamålen med TGAB:s behandling av personuppgifterna är att samla in och kontrollera personuppgifter inför ett beslut (t.ex. att genomföra en transaktion) och att administrera och fullgöra ingångna avtal. Behandling av uppgifter sker också för att TGAB ska kunna uppfylla sina förpliktelser enligt lag. Personuppgifter behandlas också inom ramen för marknads- och kundanalyser som utgör underlag för marknadsföring, metod- och affärsutveckling, statistik samt

17. KLAGOMÅL

Om Kunden har reklamerat en betaltjänst eller annat hos TGAB men inte godtar TGAB:s bedömning i reklamationsärendet, kan kunden skriftligen vända sig till TGAB:s klagomålsansvarige på adressen:
TransferGalaxy AB, Klagomål, Poesigatan 19 J 703 71, Örebro, som utreder ärendet och återkommer till kunden med ett skriftligt svar. Om prövningen av kundens klagomål, trots kontakter med klagomålsansvarig, inte resulterat i en för kunden tillfredsställande lösning, kan kunden kontakta Allmänna Reklamationsnämnden (ARN).

ARN prövar opartiskt och utan kostnad privatpersoners tvister mot näringsidkare om beloppet klagomålet handlar om överstiger ett visst minimibelopp samt om anmälan sker inom angiven tid. Mer information och anmälningsblankett återfinns på www.arn.se.

18. TILLÄMPLIG LAG SAMT BEHÖRIG DOMSTOL

På dessa allmänna villkor och avtal ska svensk rätt vara tillämplig. I fall talan väcks av TransferGalaxy AB ska tvisten avgöras av svensk domstol.

19. KONTOUTDRAG

Följande visas på ditt kontoutdrag "TransferGalaxy".