Allmänna villkor

Dessa allmänna villkor (“Villkoren”) reglerar användandet av Transfer Galaxys webbplats, mobilapplikationer, produkter och tjänster. Läs Villkoren noggrant och kontakta oss om du har några frågor.

Transfer Galaxy AB, org. nr. 556978-4464, är ett svenskt bolag med registrerad adress på Osmundgatan 12, 703 83 Örebro, Sverige ("Transfer Galaxy", "vi" eller "vår") som tillhandahåller en digital penningöverföringstjänst som möjliggör för kunder att skicka pengar till nära och kära från en dator, surfplatta eller smarttelefon.

Villkoren gäller för Användare av Tjänsten (enligt definitioner nedan). Genom att registrera sig för Tjänsten, acceptera dessa Villkor och tillhandahålla kundkännedomsinformation enligt punkt 4 nedan, ingår Användaren och Transfer Galaxy ett avtal som berättigar Användaren att använda Tjänsten i enlighet med Villkoren. Avtalet ska anses vara ett ramavtal i enlighet med lagen (2010:751) om betaltjänster.

1. Allmänt

Transfer Galaxy innehar tillstånd från Finansinspektionen (“FI”) att tillhandahålla betaltjänster i egenskap av betalningsinstitut inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) samt, under en övergångstid, i Storbritannien enligt Temporary Permissions Regime. Transfer Galaxy står under FI:s tillsyn och omfattas av det regelverk som är fastställt i lagen om betaltjänster samt Europaparlamentets och Rådets Direktiv (EU) 2015/2366 om betaltjänster på den inre marknaden (PSD2).

Transfer Galaxy tillhandahåller en digital penningöverföringstjänst på vår webbplats och mobilapplikationer (“Tjänsten”) som möjliggör för fysiska personer (“Användare” eller “du”) att göra penningöverföringar (enligt definition i lagen (2010:751) om betaltjänster, härefter en “Penningöverföring”) från våra avsändarländer till våra mottagarländer (enligt information tillgänglig i Tjänsten från tid till annan). Betalning för en Penningöverföring kan göras med ett bank- eller kreditkort som är utfärdat i något av våra avsändarländer, som en direkt banköverföring eller genom andra digitala alternativ. I Tjänsten finns information om godkända bank- och kreditkort samt tillämpliga direkta banköverföringar och andra digitala betalningsalternativ. Beroende på var mottagaren befinner sig kan en Penningöverföring antingen göras till en mobil plånbok, bankkonto eller till annat digitalt alternativ eller göras tillgängligt för kontant uthämtning. Tiden för en Penningöverföring varierar beroende på mottagarland och distributionskanal, ytterligare information finns i Tjänsten.

Transfer Galaxy tillhandahåller inga betalkonton enligt definition i lagen om betaltjänster.

Användare har tillgång till och kan när som helst ladda ner dessa Villkor samt information beträffande Tjänsten på Transfer Galaxys webbplats.

2. Meddelanden & språk

Originalversionen av dessa Villkor har upprättats på det engelska språket. Versioner av Villkoren och andra riktlinjer på andra språk, såsom svenska i detta fall, tillhandahålls endast för din bekvämlighet och i händelse av motsägelser eller skiljaktigheter ska den engelska versionen gälla.

Språken arabiska, dari, engelska, somaliska, svenska, thailändska, turkiska och tyska kan användas för kommunikation mellan en Användare och Transfer Galaxy.

Skriftliga meddelanden från Transfer Galaxy till dig kommer att skickas per e-post eller SMS till den e-postadress respektive telefonnummer som du har angivit i Tjänsten och ska anses ha kommit dig tillhanda samma dag. Alternativt, när så anses lämpligt, kan meddelanden och underrättelser visas i ditt konto i Tjänsten.

Skriftliga meddelanden från dig till Transfer Galaxy ska adresseras till Transfer Galaxy enligt uppgifterna i ingressen ovan eller skickas per e-post till support@transfergalaxy.com.

Transfer Galaxy kan komma att spela in eller på annat sätt dokumentera telefonkommunikation eller annan muntlig information mellan en Användare och Transfer Galaxy.

3. Förutsättningar för tjänsten

En Användare måste vara minst 18 år gammal för att skapa konto hos oss och använda Tjänsten.

Tjänsten erbjuds enbart till Användare som är etablerade i något av våra avsändarländer (enligt information tillgänglig i Tjänsten från tid till annan).

Du åtar dig att agera för egen räkning när du använder Tjänsten och endast använda tillåtna betalningsmedel som är knutna till ett konto i ditt eget namn.

Du åtar dig vidare att endast göra Penningöverföringar till någon som du känner samt att säkerställa att mottagaren tar emot överföringen för egen räkning. Tjänsten får inte användas för Penningöverföringar till juridiska personer, såsom företag eller organisationer, eller för att köpa varor och/eller tjänster från någon som du inte känner.

Du får inte använda något anonymiseringsverktyg.

Användare får bara registrera sig för ett konto om inte annat är överenskommet i skrift. Vi har rätt att neka en Användare att skapa fler än ett konto. Om vi upptäcker att en Användare har registrerat sig för flera konton har vi rätt att avsluta eller slå samman dessa konton.

Vidare åtar du dig att meddela vårt supportteam i skrift för det fall du är eller har varit en person i politisk utsatt ställning (PEP) och således har eller har haft en hög politisk eller statlig befattning, eller för det fall du är familjemedlem och/eller känd medarbetare till en sådan person. Du förbinder dig vidare att meddela oss om eventuella förändringar rörande detta. Här kan du hitta en förklaring till vem som anses vara en person i politisk utsatt ställning.

Genom att acceptera dessa Villkor bekräftar du att varken du eller mottagaren är föremål för sanktioner införda av EU, FN, UK och/eller USA och att Tjänsten inte kommer att användas för illegalt ändamål, såsom exempelvis penningtvätt, finansiering av terrorism eller bedrägeri. Inte heller kommer Tjänsten användas till att förfoga över, förvärva, inneha eller bruka medel som härrör från brottslig verksamhet.

4. Kundkännedom

Vi är enligt lag skyldiga att genomföra kundkännedomskontroller innan du har rätt att använda Tjänsten.

Du åtar att identifiera dig med antingen eID eller genom att tillhandahålla en kopia av en giltig identitetshandling enligt instruktion i Tjänsten. Där eID får användas krävs ett giltigt eID för att logga in i Tjänsten. Om en kopia av en identitetshandling får tillhandahållas kommer ett sådant dokument att valideras av en välrenommerad tredjepartsleverantör innan du kan slutföra registreringen av ditt konto.

Vänligen notera att vi alltid kräver att du bevisar din identitet med en giltig identitetshandling och således att ditt konto automatiskt kommer att inaktiveras vid utgången av tillhandahållen identitetshandling.

Du är ansvarig för att säkerställa att informationen som lämnas vid registreringen av ditt konto är giltig, fullständig och korrekt. Du åtar dig att omedelbart underrätta oss och lämna kompletterande information för det fall någon information skulle upphöra att vara giltig, fullständig och/eller korrekt. Vänligen notera att vi kan komma att uppdatera eller verifiera våra kundregister från officiella register eller genom andra tredjepartskällor. Du måste meddela vårt supportteam för det fall information tillhandahållen från officiella register inte skulle vara korrekt.

För att garantera säkerheten för de medel som överförs inom Tjänsten kontrolleras samtliga Användare och mottagare regelbundet mot tillämpliga PEP- och sanktionslistor. Sådan screening utförs av en välrenommerad tredjepartsleverantör genom en automatiserad funktion inom Tjänsten. Därtill omfattas alla Penningöverföringar av vårt transaktionsövervakningssystem som är utformat för att exempelvis upptäcka udda överföringar eller beteendemönster.

Du åtar dig att på vår eller någon mellanhands begäran tillhandahålla kompletterande information i ett för oss godtagbart format. Därtill godkänner du att vi, antingen själva eller genom en tredje part, kan komma att göra sådana efterforskningar och kontroller som vi anser vara nödvändiga för att validera eller komplettera den information du tillhandahållit. Vänligen notera att underlåtenhet att svara på en informationsförfrågan kan leda till att en Penningöverföring stoppas, återkallas eller vägras eller att ditt konto begränsas.

5. Utförande av penningöverföring

För att en överföringsorder ska kunna utföras korrekt krävs att du följer de instruktioner som ges i Tjänsten vid initierandet av Penningöverföringen.

Du ansvarar för att säkerställa att det finns täckning för lämnad överföringsorder och att alla uppgifter, såsom informationen om din mottagare (inklusive namn, adress och telefonnummer), belopp och anledning till överföringen är korrekt ifyllda. Vi är inte ansvariga för eventuella fel på grund av att du har angett felaktig information.

Ditt godkännande av en Penningöverföring ges inom Tjänsten genom att du godkänner betalning enligt vad som föreskrivs av leverantören av den valda betalningsmetoden (oavsett om detta inträffar på en bankdag eller ej).

En överföringsorder ska anses mottagen av oss när du har godkänt Penningöverföringen, varefter du inte längre kan avbryta din Penningöverföring. En Penningöverföring ska anses slutförd vid den tidpunkten som den har gjorts tillgänglig för mottagaren.

För att du lättare ska kunna följa din Penningöverföring kommer vi att skicka dig en skriftlig bekräftelse efter att vi mottagit din order. Vi kan också komma att skicka en underrättelse till mottagaren. Transfer Galaxy kan inte hållas ansvarig för det fall en leverans av ett sådant meddelande skulle utebli.

Du åtar dig att säkerställa att mottagaren kommer att visa och/eller tillhandahålla kundkännedomsinformation som efterfrågas av oss eller utbetalande part i samband med mottagandet av Penningöverföringen, såsom giltig identifikationshandling, bevis för ändamålet med Penningöverföringen och/eller annan information som skäligen kan komma att begäras.

6. Avgifter och växelkurser

Information om tillämpliga avgifter och växelkurser är tillgängliga i Tjänsten. Den tillämpliga växelkursen sätts av Transfer Galaxy baserat på marknadskurs och ett påslag och kan komma att justeras från tid till annan. Transfer Galaxy kan komma att göra en vinst på påslaget. Innan du godkänner en Penningöverföring visas den exakta avgiften och växelkursen för den specifika Penningöverföringen i Tjänsten.

Vi är inte ansvariga för eventuella skatter, avgifter eller andra kostnader som inte debiterats av oss och som kan gälla för en Penningöverföring, inklusive men inte begränsat till eventuella kortavgifter eller avgifter som tas ut av telefontjänstleverantörer för SMS eller annan data- eller telekommunikation.

Om mottagaren skulle välja att ta emot Penningöverföringen i en annan valuta än av Användaren vald mottagarvaluta (när så är möjligt), kan en sådan valutaändring vara föremål för ett växelkurspåslag eller avgift som bestäms av den utbetalande parten.

7. Transfer Galaxys ansvar för att utföra en Penningöverföring

Det är vårt ansvar att korrekt utföra en giltig överföringsorder som initierats av dig. Om en giltig överföringsorder inte utförts eller utförts bristfälligt ska Transfer Galaxy kostnadsfritt på din begäran spåra den initierade Penningöverföringen och informera dig om resultatet.

En överföringsorder kan dock komma att bli stoppad, återkallad eller vägrad så länge vi har den tekniska möjligheten att göra det om vi skulle ha anledning att anta att: (i) tillhandahållen information inte är korrekt och/eller fullständig; (ii) användandet av Tjänsten inte skulle vara säker; (iii) du skulle bryta mot Villkoren eller andra riktlinjer eller instruktioner relaterade till Tjänsten; (iv) du skulle bryta mot tillämplig lag eller föreskrifter; (v) vi eller någon mellanhand skulle bryta mot tillämplig lag eller föreskrifter om Penningöverföringen genomförs; och/eller (vi) vi eller någon mellanhand skulle anmodas eller rekommenderas att neka att utföra överföringsordern av en behörig domstol, tillsynsmyndighet eller annat offentligt eller brottsbekämpande organ eller branschorganisation.

Vi kan även komma att stoppa, återkalla eller neka en överföringsorder för det fall: (i) du har uppnått tillämpliga transaktionslimiter; och/eller (ii) vi eller någon mellanhand skulle behöva ytterligare information från dig eller din mottagare.

Om vi inte kan utföra din överföringsorder kommer vi att underrätta dig samt återbetala eventuellt belopp som erhållits av oss, förutsatt att vi inte är förhindrade att göra detta enligt lag.

Transfer Galaxy ger ingen garanti för huruvida utbetalande part har tillräckliga medel för att betala ut Penningöverföringen i Användares valda mottagarvaluta. Om den utbetalande parten saknar tillräckliga medel i den valda valutan och mottagaren skulle välja att ta emot Penningöverföringen i en annan valuta, kan Transfer Galaxy inte hållas ansvarig för eventuellt växelkurspåslag eller avgift som debiteras Användaren.

8. Tillgänglighet

Tjänsten är normalt tillgänglig 24 timmar om dygnet men tillgängligheten kan vara begränsad vid driftsstörningar hos oss eller hos någon mellanhand eller under tider då någon av oss utför tekniskt underhåll, uppdateringar och service. Transfer Galaxy kan inte hållas ansvarig för det fall en Penningöverföring inte kan genomföras på grund av sådana begränsningar.

9. Användarens ansvar

Allmänt

Du ansvarar för att (i) följa våra vid var tid gällande Villkor, tillämpliga lagar och föreskrifter samt specifika instruktioner som tillhandahålls i Tjänsten; och (ii) säkerställa att den information som lämnas till oss vid var tid är giltig, fullständig och korrekt.

Obehörig tillgång

Du ansvarar för att säkerställa att känslig information, såsom inloggningsuppgifter, lösenord och liknande, används och hanteras på ett säkert sätt och hålls hemligt så att de förblir otillgängliga för obehöriga.

Du måste snarast informera vårt supportteam via e-post eller telefon om det finns anledning att anta att någon obehörig fått tillgång till eller kännedom om inloggningsuppgifter, lösenord och/eller motsvarande information. Om du underlåter att följa säkerhetsinstruktionerna enligt ovan kommer du att vara ansvarig för eventuell skada som åsamkas oss och den eventuella debitering som uppkommit till följd av att annan obehörigen använt Tjänsten. Vid obehörig debitering av kort/konto måste detta direkt meddelas till aktuell bank för att spärra kort/konto och reklamera aktuell betalning.

Vi kommer att kontakta dig per telefon eller via e-post eller meddela dig i Tjänsten om vi skulle få vetskap om obehörig användning eller andra säkerhetsrisker rörande ditt konto.

Meddelande om en felaktig Penningöverföring

Du åtar dig att omedelbart ta del av och granska den information om genomförda Penningöverföringar som skickas till dig via e-post efter en slutförd Penningöverföring och/eller gjorts tillgänglig i Tjänsten.

Om du skulle få vetskap om icke godkända eller felaktigt utförda Penningöverföringar ska du utan onödigt dröjsmål, och senast 13 månader efter överföringstillfället, underrätta oss härom och begära rättelse genom att göra en reklamation; i annat fall kan du tappa din rätt till rättelse. Du åtar dig att samarbeta med oss eller någon mellanhand och tillhandahålla all information som vi anser vara nödvändig för vår utredning av ärendet. På vår begäran ska du bifoga en polisrapport till din reklamation.

10. Begränsning av Transfer Galaxys ansvar

Allmänt

Vi är inte ansvariga för skada på grund av fel i elförsörjning eller tele- eller internetförbindelser eller annan teknisk utrustning som inte tillhör oss.

Vi är inte heller ansvariga för indirekt skada.

Vi är endast ansvariga för att förmedla Penningöverföringar och inte för uteblivna leveranser av eller fel på varor eller tjänster som köps från en tredje part genom användandet av Tjänsten. Reklamation och andra anspråk som Användaren i sådana fall vill göra ska riktas direkt till tillämplig tredje part.

Force majeure

Vi är inte ansvariga för skada som beror av lagbud, myndighetsåtgärd, krigshändelse, pandemier, strejk, lockout, bojkott och blockad eller annan osedvanlig eller oförutsägbar omständighet i Sverige eller utomlands som vi inte har något inflytande över och vars konsekvenser hade varit omöjliga för oss att avvärja. Förbehållet i fråga om strejk, lockout, bojkott och blockad gäller även om vi själva är föremål för sådan konfliktåtgärd.

Vi är inte heller ansvariga för skada om vi har agerat i enlighet med svensk eller EU lagstiftning.

Föreligger hinder för oss att verkställa Penningöverföringar eller att vidta annan åtgärd på grund av omständighet enligt denna punkt får åtgärden skjutas upp till dess hindret har upphört.

11. Avtalstid

Dessa Villkor och ditt avtal med oss avseende Tjänsten gäller tills vidare.

12. Tillägg och ändringar

Vi har rätt att göra tillägg och/eller ändringar till dessa Villkor genom att underrätta dig i skrift härom minst två (2) månader i förväg. Om vi gör detta, har du rätt att omedelbart säga upp ditt avtal med oss genom att skicka en skriftlig uppsägning till vårt supportteam innan tillägget/ändringen träder i kraft. Om vi inte hör av dig kommer du att anses ha accepterat de föreslagna justeringarna som kommer att gälla från och med det datum som anges i underrättelsen.

Vi har rätt att ändra våra avgifter och växelkurser med omedelbar verkan och utan föregående underrättelse, förutsatt att den exakta avgiften och växelkursen för en specifik Penningöverföring visas i Tjänsten och accepteras av dig innan du godkänner densamma.

Vi har vidare rätt att med omedelbar verkan och utan föregående underrättelse göra sådana ändringar av dessa Villkor som (i) krävs enligt lag, föreskrifter eller beslut av behöriga myndigheter (förutom i de fall ändringen är mindre gynnsam för dig i vilket fall vi kommer att meddela dig i skrift alternativt meddela dig i Tjänsten); och/eller (ii) varken minskar dina rättigheter eller ökar dina skyldigheter.

Vi har även rätt att ändra och uppdatera vår webbplats och mobilapplikationer samt de produkter och tjänster som vi vid var tid erbjuder utan föregående underrättelse. Uppdaterad information kan erhållas i Tjänsten. Du är alltid välkommen att kontakta vårt supportteam om du har några frågor kring gjorda ändringar och/eller uppdateringar.

13. Uppsägning

Allmänt

Du har rätt att när som helst med omedelbar verkan säga upp ditt avtal med oss och avsluta ditt konto genom att skicka en skriftlig uppsägning till vårt supportteam.

Vi har rätt att säga upp vårt avtal med dig och avsluta ditt konto med tillhörande tjänster genom att skriftligen underrätta dig med en uppsägningstid om två månader.

Därtill har vi rätt att när som helst begränsa eller stänga av ditt konto och/eller säga upp vårt avtal utan föregående underrättelse för det fall vi har anledning att anta att: (i) du medvetet eller omedvetet bryter mot någon bestämmelse i dessa Villkor eller annan riktlinje eller instruktion som är relaterad till Tjänsten och inte vidtar rättelse omedelbart efter att vi har påpekat felet; (ii) användandet av Tjänsten inte skulle vara säker; (iii) vi anmodas eller rekommenderas att göra detta av en behörig domstol, tillsynsmyndighet, annat offentligt eller brottsbekämpande organ eller branschorganisation; och/eller (iv) Tjänsten används för bedräglig verksamhet, penningtvätt, finansiering av terrorism eller på annat sätt bryter mot någon tillämplig lag eller föreskrift.

Vi har även rätt att begränsa eller stänga av ditt konto och/eller säga upp vårt avtal utan att underrätta dig om: (i) din tillhandahållna identitetshandling gått ut och du inte har tillhandahållit en ny giltig kopia; (ii) du inte har slutfört en Penningöverföring under en period om två år; and/or (iii) du har skrämt, trakasserat och/eller hotat Transfer Galaxy eller dess anställda (oavsett i vilken form).

Förutsatt att vi inte är förhindrade enligt lag kommer vi att underrätta dig om den eventuella begränsningen eller avstängningen ditt konto och/eller uppsägningen så snart det är praktiskt möjligt inklusive orsaken därtill. Vi kommer att häva eventuell begränsningen eller avstängning efter att anledningen därtill har upphört.

Ångerrätt

Enligt lag har du en ångerrätt vilket innebär att du kan säga upp ditt avtal med oss inom 14 dagar från den dag då vårt avtal ingicks. Vänligen notera att denna ångerrätt endast är tillämplig på vårt ramavtal och inte på någon överföringsorder, Penningöverföringar eller andra tjänster som överenskommits, placerats eller utförts innan dess att ångerrätten utövades.

Du kan utöva din ångerrätt genom att skriftligen meddela vårt kundsupportteam.

14. Immateriella rättigheter

All information och/eller immateriella rättigheter som tillhandahålls av oss inom Tjänsten eller på annat sätt, ägs av oss, våra intressebolag eller partners. Tillgången till eller tillhandahållandet av oss av denna information och/eller immateriella rättigheter ger dig inte någon licens eller annan rättighet till någon del härav utöver vad som specifik anges häri.

Du åtar dig att endast använda Tjänsten för egen räkning och endast i enlighet med vad som är tillåtet i enlighet med dessa Villkor och enligt information i Tjänsten. Tjänsten får inte användas för testning för kommersiellt bruk eller för att få information om Tjänsten eller om oss.

Du får inte modifiera, omvandla, demontera eller dekompilera Tjänsten eller någon programvara som finns däri eller duplicera, publicera, skapa produkter som härleds från, eller på annat sätt distribuera eller exploatera Tjänsten eller någon del därav utan vårt uttryckliga skriftliga tillstånd.

15. Överlåtelse

Vi har rätt att till annan överlåta samtliga eller delar av våra rättigheter och skyldigheter enligt dessa Villkor. Vi har även rätt att anlita underleverantörer för fullgörandet av våra skyldigheter. Du har inte rätt att överlåta dina rättigheter eller skyldigheter enligt dessa Villkor till annan.

16. Behandling av personuppgifter

Vi behandlar personuppgifter från våra Användare i egenskap av personuppgiftsansvarig för att exempelvis uppfylla våra avtalsförpliktelser och tillhandahålla Tjänsten såväl som för att uppfylla våra rättsliga skyldigheter. För detaljerad information om vår behandling av personuppgifter, se vår integritetspolicy som finns tillgänglig här på vår hemsida eller kontakta vårt supportteam.

17. Klagomål

I händelse av ett klagomål angående Tjänsten eller om du inte skulle vara nöjd med ett svar eller lösning från vår kundsupport kan du lämna ett klagomål genom att fylla i formuläret som finns här på vår hemsida eller skriva till klagomålsansvarig Khalid Qassim, Transfer Galaxy AB, Osmundgatan 12, 703 83 Örebro, Sverige, som kommer utreda ärendet och tillhandahålla ett skriftligt svar inom 15 arbetsdagar från mottagandet av klagomålet.

Du accepterar att svar på ett klagomål kan komma att skickas på sätt som föreskrivs i punkt 2 ovan.

Om, trots kontakt med supportteamet, lösningen inte skulle resultera i en tillfredsställande lösning, har du rätt att ta ditt klagomål vidare till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) eller allmän domstol.

ARN prövar opartiskt och utan kostnad privatpersoners tvister mot näringsidkare om det belopp som klagomålet handlar om överstiger ett visst minimibelopp samt om anmälan sker inom angiven tid. Mer information och anmälningsblankett återfinns på www.arn.se.

18. Tillämplig lag

På dessa Villkor och i avtalsrelationen mellan Användare och Transfer Galaxy ska svensk rätt tillämpas (i den mån det inte finns tvingande regler till förmån för Användaren).

_________________________________

19 november 2020, Örebro, Sverige (version 3.0)

 

 

 

 

Person i politiskt utsatt ställning (PEP)

Enligt krav i lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism måste vi ställa frågor om du är en person i politiskt utsatt ställning (eller PEP, från engelskans Politically Exposed Person). En person i politiskt utsatt ställning, samt deras familjemedlemmar och kända medarbetare, anses genom sin position och sitt inflytande inneha en ställning som i sig utgör en risk för att utnyttjas för bland annat mutbrott.

Person i politiskt utsatt ställning

Med en person i politiskt utsatt ställning menas en person som har eller har haft (i) en viktig offentlig funktion i en stat, eller (ii) en funktion i ledningen i en internationell organisation. Med “viktig offentlig funktion” avses funktioner som:

  • stats- eller regeringschefer, ministrar samt vice och biträdande ministrar;
  • parlamentsledamöter;
  • ledamöter i styrelsen för politiska partier;
  • domare i högsta domstol, konstitutionell domstol eller andra rättsliga organ på hög nivå vilkas beslut endast undantagsvis kan överklagas;
  • högre tjänstemän vid revisionsmyndigheter och ledamöter i centralbankers styrande organ;
  • ambassadörer, beskickningschefer samt höga officerare i försvarsmakten; och
  • personer som ingår i statsägda företags förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan.

Familjemedlem

Med familjemedlem till en person i politiskt utsatt ställning menas make, registrerad partner, sambo, barn och deras makar, registrerade partner eller sambor samt föräldrar.

Känd medarbetare

Med känd medarbetare till en person i politiskt utsatt ställning menas en person som:

  • gemensamt med en person i politiskt utsatt ställning äger eller på annat sätt har bestämmande inflytande över ett företag;
  • ensam äger eller på annat sätt har bestämmande inflytande över ett företag som egentligen har upprättats till förmån för en person i politiskt utsatt ställning; eller
  • på annat sätt har eller har haft nära affärsförbindelser eller andra förbindelser som kan medföra att hen kan förknippas med förhöjd risk för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Det behöver inte vara fråga om en affärsförbindelse.

Tidigare versioner

Version 2.2 Allmänna villkor
Version 2.1  Allmänna villkor
Version 2.0 Allmänna villkor
Version 1.0  Allmänna villkor